• nahrávky výslovnosti v jazyku 恐らく 恐らく [ja]
  • nahrávky výslovnosti v jazyku おそらく おそらく [ja]